Fri frakt över 500 kr
Fri frakt över 500 kr

 

Personuppgiftspolicy för dig som är kund hos Sibyllegatans Optiker

Sibyllegatans Optiker i Stockholm AB org.nr. 556759-3669, kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig så som:
-namn
-adress, telefonnummer, mailadress
-födelsedata / personnummer

Syftet med en sådan behandling för att kunna:
-ge dig en ögonvård som blir så bra och säker som möjligt
-tillhandahålla varor och tjänster
-sända kallelser till synundersökningar, inbjudningar till events etc. 
-övrig kommunikation

Vi har fått dina uppgifter från dig:
Vi tillämpar alltid integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. I förekommande fall (vid behandling av s.k. känsliga personuppgifter) tillämpar vi även patientlagsstiftningen med patientdatalagen.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter:
är att du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås

Dina uppgifter kommer att sparas:
så länge det finns behov av att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part:
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Sibyllegatans Optiker i Stockholm AB Sibyllegatan 37, 114 42  Stockholm. Org.nr. 556759-3669:
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tel.nr: 08-660 45 60, mailadress: .

Sibyllegatans Optiker har utsett ett dataskyddsombud:
som du kan kontakta angående alla frågor om Sibyllegatans Optikers behandling av dina personuppgifter och utövande av dina rättigheter.
Kontaktuppgifter:
Marie Levinsson
Tel: 08-660 45 60
Maila oss:

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter:
har du rätt att inge klagomål till tillsyningsmyndigheten Datainspektionen.

Denna persondatapolicy är:
endast tillämplig på Sibyllegatans Optiker i Stockholm AB. sibyllegatansoptiker.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Sibyllegatans Optiker i Stockholm AB tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. 

Ändringar av denna persondatapolicy:
Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. Sibyllegatans Optiker i Stockholm AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna persondatapolicy kommer att publiceras på sibyllegatansoptiker.se. Om det handlar om väsentliga ändringar kommer du att informeras om detta.